ציטוטים של אסף רוזנרוט ז"ל מאולטינט

אסף נהרג בתאונה במהלך טיול באזור מצפה רמון.

הוא היה חבר באולטינט במשך הרבה שנים, ומשם כל הציטוטים האלה.

יהי זכרו ברוך.

לידיעה ב-ynet
לקבוצה לזכרו בפייסבוק


AsafR-VOICE>                       .ןיז יל ןיא
 ('98 ,[BBS-ל רשקב רביד אוה] תוירזכאב ורשקהמ אצומ יזור)

AsafR-VOICE) !ךתוא חק ,ףסא .רתוי לוכי אל ינא
('98 ,רקובב יצחו ששב ומצעל טורנזור ףסא)

AsafR-VOICE> .יל ץוצמל יל אב ,ףוא
(1998 ...םמחתמ יזור)

AsafR-VOICE> !ומ השוע ילש בשחמה ...ןימאמ אל ינא
AsafR-VOICE>     !קסיד-דרהה ךותב הרפ יל שי
('98 ,ןופלטב ול םירמואש המ תא עימשהל לוכי םדומהש הזמ בהלתמ יזור)

   בוחרב ימרומ ןועמש תא שגופ דחא שיא
 ול הנוע אוה זא ,דוחיאה יתמ ותוא לאושו
          "?ןוא-םרל חונ יתמ"
(Asaf Rozenrot in a chat, 6/7/98)

AsafRozenrot-VOICE> והשמ ילש אבאל תוארהלו ןיתשהל ךלוה ינא
(1998 ,דואמ דושח ףסא)

Rozi-VOICE> ...זזזזזזזלללללללללווווור םיזיעל ץוצמל
('98 ,טנרטניאב םייכוניח םירתאב רקבמ ,רקובב 5:45-ב טורנזור ףסא)

Rozi>     ףוספוס לוכי יתייה ,'כ' תואב ליחתמ היה אוה םא ,תאז תמועל
Rozi>           .'השבכ אוה םיהלא' ,שדחה ירפס תא רואל איצוהל
('98 ,תוקומעה ויתויועמשמו תישארב רפס תליחת לע טורנזור ףסא)

MK>>                     .רוח לכל ףחדנ ליגרכ התאו
בן>                         .זיתמ - זיעמש ימ
AR>                (-; ?פושטק םע ךלש המראוושה תא בהוא
('98 ,תורתסנ תויועמשמ - טורנזור ףסאו תוכורוב ןונרא ,ןמרזייק סוירמ)

RL>>>    ,םירעוכמ םע תואצמנ תופיה לכש ,יל רמא דימת ילש חא ,הרקמ לכב
RL>>>          .םיעבוקש 'וכו תונינשהו ץמואה הז .עבוק אל הארמו
AR>>                    <רפיש הידואלקל שגינ ףסא>
AR>>              !!ףאה ךרד שק םע תותשל עדוי ינא ,יארת"
AR>>                      - החידב יל ריכזמש המ
AR>>                    "...רויפיפאהו שלוו לקאר
AR>>                         <תלצלצמ הריטס>
AR>>                            [The End]
DK>     הז תא הל רמוא תייה םא .תירבע תרבדמ אל הידואלק .טוידא
DK>   הריאשמו םידגבה תא ךממ תערוק ,ךילע תלפנתמ התייה איה ,תינמרגב
DK>                     .רשואמ הזוהו ךייחמ ךתוא
(םילימ אלל .1999 ,רסיגננק יבודו טורנזור ףסא ,רומיל ןר)

AsafRozenrot>  .תועטב עבצאה תא יל ץוצמל יתלחתהו יתטשפתה לומתא ,הזמ ץוחו)
AsafRozenrot>                       (?השבכ ינא םאה

Rozi-VOICE>           .םייח חוטיב ךל עיצהל יתאבו ,ףסא ינא ,םולש
Rozi-VOICE>       .הנתמ תידרשמ תיחופמ םג לבקמ התאו ,ותוא חק ,םייח הז
(1999 ,קיחצמ תויהל הסנמ טורנזור ףסא)

AsafR>>    םג שובכנ - ילש ףאה ךרד הייתשה ןורשכו ,ךלש קווישה ןורשכ םע
AsafR>>                             !קשמד תא
AsafR>>                         (!קשח ךל שי םא)
ErezZ>    תוארל ואוב" סובוטוא תונחתב קנע ירטסופ האור רבכ ינא ...מממ
ErezZ>     ."ולש לדוגב הלוק סוכ ףאה ךרד תותשל לגוסמ - סננה יזור תא
ErezZ>                         .דובעי אל הז ,אל
(1999 .תונמואה רוזאב ..ןמרקוצ זראו טורנזור ףסא)

AR-VOICE> !!ךל !רבכ ךל .ןאכ ןמזה לכ ינא ,ימצע תא עומשל בייח ינא ,ירעצל
("?ךמצעל בישקמ התא" הלאשל הבוגתב טורנזור ףסא)

לירון נוימן.